ELECCIONS RENOVACIÓ JUNTA AMPA IES PERE VIVES VICH – 25 JUNY 2024 CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA

Benvolguts associats :

Els càrrecs electes de l´actual Junta directiva d´aquesta AMPA cessen enguany (amb la finalització del curs 2023-2024) en les seves funcions pel fet de deixar de ser associats.

Segons l´artic 8  punt b) dels estatuts de l´AMPA,  l’assemblea general te la facultat d´elegir i separar membres del seu òrgan de govern (la junta directiva) 

Segons l´artic 9 l’òrgan de govern pot convocar Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient  havent de contenir ordre del dia, lloc, data i hora de la reunio 

Les assemblees generals extraordinaries s´hauran de convocar en 10 dies naturals abans de la reunio o si es en caràcter d’urgència en un període inferior a 10 dies d’antelació i mai menor a 24 hores 

S’haurà d’escollir President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a , secretari/a i els /les vocals encara que la Junta Directiva pot quedar constituïda amb els càrrecs de  President/a, Tresorer/a i secretari/a

Segons l´artic 13 l´eleccio dels membres de la nova junta directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General (sigui ordinaria o extraordinaria) 

Per tant , us convoquem a la Junta Extraordinària de l´AMPA IES PERE VIVES VICH en data 25 de Juny (dimarts) a les 19:30 hores a les instal.lacions de l´Institut Pere Vives Vich , on podreu presentar les vostres candidatures i procedir a escollir el nou òrgan de govern d´acord amb el seguent ordre del dia :

 Lectura de la darrera acta 

– Aprovació de la darrera acta 

– Votació i nomenament de nova Junta Ampa entre les candidatures presentades 

– Precs i preguntes