SERVEI D´ARMARIETS PER A ASSOCIATS AMPA CURS 2023-24

L´AMPA posa a disposició dels alumnes del centre un servei d´armariets que es regirà per les següents normes d´utilització :

1. Qui pot contractar armariet. Cal ser soci de l´AMPA per poder contractar aquest servei i adjuntar justificant del pagament de la quota anual de soci. En cas de no soci apliquen unes altres condicions.

2. El pare/mare o tutor de l´usuari del servei signaran el document – contracte que s´adjunta amb validesa a partir del curs en que es contracti el servei.

3. Durada del contracte.
Alumnes ESO. Màxim 4 anys. Fins a la finalitzacio al centre dels estudis d´ESO
Alumnes BATX. Màxim 2 anys. Fins a la finalitzacio al centre dels estudis de BATX.

4. Cost del servei.

Associats AMPA
Alumnes ESO. 25 Euros de lloguer + 20 Euros de fiança = Total 45 € d´un sol cop al signar el contracte.
Alumnes BATX. 15 Euros de lloguer + 20 Euros de fiança = Total 35 € d´un sol cop al signar el contracte.

No associats AMPA
Alumnes ESO. 35 Euros de lloguer + 20 Euros de fiança = Total 55 € d´un sol cop al signar el contracte.
Alumnes BATX. 25 Euros de lloguer + 20 Euros de fiança = Total 45 € d´un sol cop al signar el contracte.

Si a la finalitzacio del contracte l´armariet està en bon estat i es fa devolució de la clau en els terminis mes avall esmentats, es retornarà la fiança de 20 Euros.
Contractes per menys temps dels estipulats o cancelats anticipadament tindran una regularitzacio en el cost del lloguer de 6€ anuals un cop es retorni la clau.

5. Forma de pagament. El pagament s´haurà de fer amb tarja de credit a través de la plataforma segura de la nostra web https://ampaperevives.com/

6. Lliurament/adjudicacio armariets. Les claus es lliuren un cop presentat el comprovant d´ingrés, aquest contracte signat i el justificant de pagament de la quota de l´AMPA de l´any. Com que només hi ha 168 armariets disponibles, l´ordre d´inscripció i pagament es rigorós per a la seva adjudicació. Donada la limitacio en la disponibilitat d´armariets, abans de fer el pagament cal preguntar a Consergeria si hi ha armaris disponibles

7. Retorn Claus. A la finalitzacio del contracte, un cop l'alumne hagi finalitzat el cicle d´estudis al centre pel qual ho va contractar (data màxim 30 de Juny). Les famílies que no hagin notificat i retornat les claus de l'armariet en els terminis establerts, l'Ampa procedira a obrir l'armariet, a alliberar-lo de contingut i disponibilitat i no retornarà l'import de la fiança de 20 euros.

8. Claus perdudes. Cal demanar a consergeria del centre un nova clau a un cost de 5 €

9. Obligacions de l´usuari :
Es fa responsable únic de l´armariet assignat i del seu contingut. Tot i que els armariets estan controlats per una càmera de vigilància-gravadora, ni l´Institut ni l´AMPA es fan responsables dels desperfectes o robatoris del seu contingut.
El Director de l´Institut i el president de l´AMPA tenen dret a inspeccionar el contingut dels armariets.
No es permès dipositar objectes i/o substancies perilloses, nocius o que atemptin contra les normes de funcionament.
No es permès cedir o rellogar l´armariet a un altre alumne diferent del que hagi signat el contracte.
No podran gaudir d´aquest servei els alumnes afectats per un expedient disciplinari del centre.

Cal pagar el cost del servei+fiança aplicable a cada cas mitjançant tarja de crèdit a la plataforma segura de la web AMPA (https://ampaperevives.com/)
Adjuntar còpia de l’ingrés juntament amb reguard del document contracte i justificant ser soci de l´AMPA . Entregar a Consergeria del centre.